I De Vlaamse Belastingdienst voert een tolerantieperiode in voor de indiening van de aangiften van nalatenschap

Er is een ‘algemene’ termijnverlenging tot 30 september 2020. Deze termijn kan worden verlengd indien de coronamaatregelen niet worden versoepeld of indien zij opnieuw moeten worden aangescherpt.

Lees meer over deze mededeling van de Vlaamse Belastingdienst

Let wel: de wettelijke aangiftetermijnen(van in principe 4 maanden vanaf het overlijden zijn niet gewijzigd. Het gaat om een tolerantie die de Vlaamse Belastingdienst heeft ingesteld en waarop de burger dus mag vertrouwen.

Onder welke voorwaarden is de tolerantie van toepassing?
De wettelijke aangiftetermijn voor de nalatenschap moet verstrijken in de periode tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020; én
De ‘fiscale verplichtingen’ moeten uiterlijk op 30 september 2020 vervuld zijn.

Onder die voorwaarden is er geen belastingverhoging, ook al is de aangifte laattijdig.

VOORBEELD – Stel dat de aangifte van nalatenschap ten laatste ingediend moest zijn op 17 april 2020. Deze dag ligt in de periode tussen 13 maart en 30 september waardoor voorwaarde (1) vervuld is. In werkelijkheid wordt de aangifte pas op 27 mei 2020 ingediend. Er is geen belastingverhoging wegens laattijdige aangifte van toepassing omdat aan de fiscale verplichting (voorwaarde (2)) om een aangifte in te dienen werd voldaan uiterlijk op 30 september 2020.

Wordt de betaaltermijn voor de erfbelasting ook opgerekt in het Vlaams Gewest?

Hierover wordt niets vermeld in de voorbeelden die de Vlaamse Belastingdienst geeft. Na telefonisch contact met de dienst werd mij bevestigd dat de betaaltermijn niet wordt gewijzigd naar aanleiding van de tolerantiemaatregel. De vermelding dat de tolerantie een algemene maatregel betreft is in die zin volgens mij misleidend. Een tolerantie m.b.t. de betaaltermijn is hier dus niet van toepassing.

Concreet wordt dus de wettelijke betaaltermijn van twee maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet niet gewijzigd.  Bijgevolg zal de wettelijke nalatigheidsintrest van 7% (op jaarbasis) verschuldigd zijn, te rekenen vanaf dag 1 van de maand volgend op het verstrijken van de betaaltermijn.II   In Brussel en Wallonië een administratieve tolerantie voor de aangifte- én de betaaltermijn

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest is een administratieve tolerantie ingevoerd. Deze gaat verder dan de Vlaamse regeling aangezien deze zowel betrekking heeft op de aangiftetermijn als op de betalingstermijn. Er moet ook herhaald worden dat de wettelijke aangiftetermijnen ongewijzigd zijn gebleven.

Tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap

Voor zover de wettelijk bepaalde aangiftetermijn verstrijkt in de periode van 16 maart tot en met 30 juni 2020, wordt deze met 4 maanden verlengd. De verlenging geldt niet voor wie uitstel kreeg van de belastingdienst ingeval de initiële wettelijke termijn reeds voor 16 maart 2020 verstreken was.

VOORBEELD – Een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overleed in België op 17 december 2019. De aangifte van nalatenschap diende ten laatste ingediend te zijn op 17 april 2020. Dit is binnen de periode vanaf 16 maart tot en met 30 juni 2020. Indien de aangifte uiterlijk op 17 augustus 2020 wordt ingediend zal ingevolge de tolerantie geen boete worden opgelegd wegens de laattijdige aangifte.

Ook een tolerantieperiode voor de betaaltermijn

In Brussel en Wallonië is de wettelijke betaaltermijn verschillend van die in het Vlaams Gewest. De successierechten moeten betaald zijn binnen twee maanden na het verstrijken van de aangiftetermijn.

VOORBEELD – Dit betekent voor het voorbeeld hierboven dat de successierechten normaal op 17 juni 2020 betaald moeten zijn. Ook hier geldt een tolerantie van vier maanden, waardoor er geen nalatigheidsintresten (7% op jaarbasis) verschuldigd zijn indien de successierechten in het voorbeeld uiterlijk op maandag 19 oktober betaald zijn. Dit is de eerste dag na zaterdag 17 oktober 2020 waarop de belastingkantoren geopend zijn.


Dit artikel is louter informatief en is dus geen advies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden, ook niet ingeval van eventuele fouten. Voor advies voor uw persoonlijke situatie, neemt u gerust contact op.