Het UBO-register is het door de FOD Financiën bijgehouden elektronisch register van de uiteindelijke begunstigden (de UBO’s) van vennootschappen, vzw’s of stichtingen en trusts.

Uiteindelijke begunstigden zijn altijd natuurlijke personen. De wetgever wil de gegevens van de natuurlijke personen achter vennootschappen, verenigingen en andere juridische entiteiten kennen en die ook breed toegankelijk maken.

Het Koninklijk Besluit (KB) dat de wetsbepalingen over het UBO-register uitwerkt bepaalt welke gegevens in het UBO-register moeten worden geregistreerd. De te registreren gegevens verschillen al naargelang het gaat om 1) vennootschappen, 2) vzw’s of stichtingen en 3) trusts (art. 3, §1 en §2 en artikel 4, §1 KB 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register).

Niet alle informatie in het UBO-register is voor burgers toegankelijk, maar toch heel veel. Hieronder vindt u de details van de toegankelijke gegevens. In sommige gevallen moet een legitiem belang worden aangetoond om toegang te kunnen krijgen.

Er moet wel op gewezen worden dat de toegang voor burgers betalend is en dat de entiteit over wie gegevens worden geraadpleegd ook kennis kan nemen van de burgers die toegang hebben gekregen.

Slechts in uitzonderingsgevallen zijn de gegevens niet toegankelijk (zie verderop).

Welke gegevens zijn toegankelijk?

1) Voor vennootschappen geldt dat elke burger de gegevens van het UBO-register kan opvragen. Het KB vereist niet dat een legitiem belang wordt aangetoond. Zij moeten de vennootschap enkel kunnen identificeren met het KBO-nummer of met de naam.

Ten aanzien van burgers gelden beperkingen over wat kan worden opgevraagd. Enkel volgende gegevens over de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) zijn toegankelijk:

 • Naam;
 • Geboortemaand;
 • Geboortejaar;
 • Nationaliteit;
 • Land van verblijf;
 • Datum waarop hij UBO van de vennootschap is geworden;
 • Categorie van UBO: nl.

(1) rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouder;

(2) UBO met zeggenschap op een andere wijze;

(3) leidinggevend personeel (indien (1) en (2) niet afdoende zijn);

–     Of de UBO afzonderlijk of samen met andere personen tot de hogervermelde categoriën behoort;

–     Of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse UBO;

–     Ingeval van een onrechtstreekse UBO: het aantal tussenpersonen en voor elk van hen de identificatiegegevens; en

–     Het percentage van de aandelen of stemrechten in de vennootschap (of ingeval van een onrechtstreekse UBO de gewogen percentages).

2) Voor vzw’s en stichtingen moet wel een legitiem belang wordt aangetoond.

Het legitiem belang moet in de brede zin verband houden met de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of de verbonden onderliggende criminele activiteiten. Heel beperkend is dit zeker niet.

Bij de aanvraag tot toegang moet ofwel het ondernemingsnummer van de vzw of stichting worden opgegeven, ofwel de naam van de vzw of stichting, ofwel de naam, de voornaam en de geboortedatum van de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) waarvoor een aanvraag wordt ingediend.

Ten aanzien van personen die een legitiem belang moeten aantonen om toegang te krijgen tot de geregistreerde gegevens gelden eveneens beperkingen over de gegevens waartoe zij toegang hebben. De volgende gegevens over de UBO zijn toegankelijk:

 • Naam;
 • Geboortemaand;
 • Geboortejaar;
 • Nationaliteit;
 • Land van verblijf;
 • Datum waarop hij UBO van de vennootschap is geworden;
 • Categorie van UBO: nl.

(1) leden van de raad van bestuur;

(2) vertegenwoordigers (ook lasthebbers bijv.);

(3) personen belast met het dagelijks bestuur;

(4) voor een stichting: de stichters;

(5) de natuurlijke personen (of bij gebreke de categorie van natuurlijke personen) waarvoor de vzw of stichting is opgericht (criterium van het hoofdzakelijk belang);

(6) elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vzw of stichting uitoefent.

3) Voor trusts moet eveneens een legitiem belang worden aangetoond (zie hoger).

Bij de aanvraag tot toegang moet de naam van de trust worden opgegeven, ofwel de naam, de voornaam en de geboortedatum van de UBO waarvoor een aanvraag wordt ingediend.

De volgende gegevens over de uiteindelijke begunstigden (UBO) van trusts zijn toegankelijk voor personen die een legitiem belang aantonen:

 • Naam;
 • Geboortemaand;
 • Geboortejaar;
 • Nationaliteit;
 • Land van verblijf;
 • Categorie van UBO: nl.

(1) oprichter;

(2) beheerders of trustees;

(3) (indien van toepassing) protector;

(4) begunstigden of categorie van begunstigden (criterium van het hoofdzakelijk belang);

(5) elke andere persoon die uiteindelijke zeggenschap uitoefent;

–     Datum waarop de persoon UBO is geworden.

Wanneer zijn de gegevens niet toegankelijk?

De regel is dat de noodzakelijke gegevens over de UBO moeten geregistreerd worden en dat de bovenstaande selectie ervan in principe ook toegankelijk is voor elke burger, indien nodig na het aantonen van een legitiem belang.

Elk verzoek tot afwijking op de toegang tot de geregistreerde gegevens moet individueel worden aangevraagd en vergt een gedetailleerde analyse door de administratie van de ingeroepen redenen, geval per geval.

De wet omschrijft strikt welke redenen een afwijking kunnen rechtvaardigen. Het gaat om:

 • De blootstelling aan een onevenredig risico op:
 • fraude
 • ontvoering
 • chantage
 • afpersing
 • pesterijen
 • geweld
 • intimidatie;
 • Minderjarige of meerderjarige handelingsonbekwame UBO’s.

De wet bepaalt geen termijn waarvoor de afwijking wordt toegestaan, maar het ligt in de logica der dingen dat deze slechts kan blijven duren tot zolang het risico reëel blijft. De wet spreekt immers over een prerogatief.

Het mag duidelijk zijn dat een afwijking dus slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden zal worden verleend.

Aangezien deze wetgeving de omzetting is van Europese richtlijnen gelden vergelijkbare regimes in andere lidstaten van de EU (waaronder bijv. Luxemburg).

Voor vragen of meer informatie kan u met ons contact opnemen: info@advocaatballegeer.be